Ochrona prawna związana z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych - Ubezpieczenia Gorzów Wielkopolski

Tadeusz Kędzior
Przejdź do treści

Ochrona prawna związana z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > Ubezpieczenia dla firm
Udzielana jest ochrona ubezpieczeniowej w związku ze wskazanym w umowie ubezpieczenia zawodem.
2. W ramach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną
ubezpieczeniową pokrycie kosztów w sprawach związanych z wykonywaniem
zawodu w zakresie:
1) dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
2) obrony Ubezpieczonego przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych
z tytułu czynów niedozwolonych za szkody osobowe
i rzeczowe,
3) ochrony prawnej w zakresie prawa karnego i wykroczeń;
w rozumieniu niniejszych OWU przez ochronę prawną w zakresie
prawa karnego i wykroczeń rozumie się również postępowanie
dyscyplinarne wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu w związku
z wykonywaniem przez niego zawodu,
4) ochrony prawnej w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
5) ochrony prawnej umów- obrona interesów prawnych Ubezpieczonego
w związku z zawartymi przez niego umowami o charakterze
zobowiązaniowym, niezależnie od tego, czy obrona interesów
polegała na dochodzeniu praw czy na obronie interesów
w związku z żądaniami strony przeciwnej,
6) doradztwa w ramach ubezpieczenia pomocy prawnej w zakresie
spraw wymienionych w pkt 1)-5).
Wróć do spisu treści