Tadeusz Kędzior
Tadeusz Kędzior - link4
Przejdź do treści

OC projektanta

Ubezpieczenia firmowe i zawodowe > OC zawodu
Ubezpieczenie projektanta
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna projektanta za szkody na osobie lub
w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie
ubezpieczenia, w szczególności polegających na:
1) projektowaniu obiektów budowlanych,
2) sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego,

Wróć do spisu treści